On what and how
Architectural Magazines in the School Library (1945-1989)

Gabriela Tabacu
prof. dr., “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism
Translation: Alistair Blyth

Keywords: architectural magazines, architectural periodicals, architectural periodicals under communism, the Library of “Ion Mincu” Institute of Architecture

Abstract:

Attempting to accomplish a list of the mentioned periodicals structured by years and categories and to interpret this „diagram”, the paper aims to put into light the forms and quality of the architectural information professionals had access to in the studied epoch in Romania.

The research starts by laying on two undercurrent premises:

  • It deems that the periodicals of the time were the main vector in transmitting the most up-to-date information in any domain
  • It looks upon the “Ion Mincu” Library – the biggest library of architecture, affiliated to the unique institute of specialized studies in Romania – as the most operable channel of information dissemination in the field.

On this basis the study analyzes the provenance countries for the periodicals and magazines, the variants of obtaining them (by subscription, current or sporadic acquisition, donation etc.), the continuity of the acquired titles, the variation of the number of titles and its reasons, their main themes, the means based upon which readers could find them etc. These elements are some of those considered essential in order to build a more clarified image of the ways of access at the domains’ peculiar data in the given conditions of the Romanian communist system.

The efficiency this corpus of information was used and effectively put into life by the architects may constitute a new step in scrutinizing the mechanics of the totalitarian system and in clarifying the specific cultural configuration of the period it covered.

Published in sITA volume 1 (2013), pp. 133-148.
Download full article: 9_sITA_Tabacu.pdf
* * *

Romanian translation:
Despre ce şi cum. Periodicele din biblioteca Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1945–1989)

Pornind prin a alcătui o listă structurată pe ani şi categorii a periodicelor de arhitectură intrate în colecţiile Bibliotecii Şcolii de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti în perioada de referinţă, lucrarea îşi propune să interpreteze această „diagramă”, punând în lumină formele şi calitatea informaţiei din domeniu la care au avut acces specialiştii între anii menţionaţi.

Cercetarea porneşte de la două premize quasi-subînţelese, şi anume: consideră periodicele ca principal vector de transmitere a informaţiei de ultimă oră în orice domeniu, în epoca dată, şi priveşte Biblioteca Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti – cea mai mare bibliotecă de arhitectură din ţară, aparţinând unicei instituţii de învăţământ de profil din România –, ca pe cel mai practicat canal de diseminare a informaţiei din domeniu.

În cadrul studiului au fost analizate ţările de provenienţă a acestor periodice, modul lor de intrare în bibliotecă (prin abonament, achiziţie curentă sau sporadică, donaţie), continuitatea titlurilor, variaţia numărului lor în timp precum şi cauzele sale, direcţiile tematice dominante, restricţiile de consultare i.e. circulaţia lor reală etc. Aceste elemente au fost considerate de natură să contureze o imagine clarificată a modului de gestionare a accesului la informaţia specializată in condiţiile sistemului comunist din Romania. Eficacitatea cu care această informaţie a fost utilizată şi valorificată teoretic şi practic de către specialiştii din domeniu, poate constitui un pas următor în decriptarea mecanismelor acestui sistem şi a contururilor culturale specifice a perioadei pe care a subîntins-o.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 1/2013
Printed in Red.
Architectural Writings during Communism
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)