The Bulletin of Technical Information
A Tale from the Golden Age

Maria Mănescu
Ion Mincu Publishing House

Keywords: Communism, specialised documentation, information, constructions, architecture, town planning

Abstract:

The evolution of architecture and urbanism during the Communist era was clearly marked by the political milieu, whose orientations are visible even today in manifest cultural influences at the level of buildings and town planning operations of its different phases.

The compelled Socialist Realism of the 1950s, gradually aligned in the years of cultural relaxation coming after the death of Stalin (the 1960s) with the functionalist and rationalist architectural and town planning patterns of the European modernism (concepts of the Athens Charter, the CIAMs), then, after 1971, the dramatic restriction of the professional freedom by the return to the drastic and anachronistic Stalinist pattern, the „Post-Stalinist Stalinism” of the 1970-1980 decade, emphasized by resuming on a juridical level all the Stalinist themes – all these are stages reflected not only in architecture and town planning, but also in the contemporary professional specialty publications.

However, the substantial achievements in architecture and town planning during the Communist era are due to the unique element of continuity: the architects formed and trained in the interwar period in the spirit of modern architecture, who had the ability to transpose and apply its principles within a hostile milieu.

During the short period of general liberalization of life, cultural relaxation and cultural openness towards the Western culture, of effervescence and professional emulation of the 1960s-1970s, many buildings were completed, of which some are notable. Design and town planning institutions were created in the 1960s and their building effort could not be possible without professional documentation and information services provided by a specialized documentation center.

This paper brings into discussion those outstanding moments of documentation in construction, architecture and urbanism, during the two first post-Stalinist decades (1954-1974), made possible by the funding of the Documentation Center for Construction, Architecture and Systematisation and of its library in 1954. The Technical Information Bulletin, elaborated between 1957 and 1974 by the Center, in collaboration with a large team of professionals, unequivocally reflects the evolution of architecture and town planning through changes in structure, content, documentation sources’ provenance area and amount of information. The end of publishing in 1974 marks the decline of documentation in construction, architecture and town planning. The publication of B.I.T. would start again in 1995, but this was nothing but a pale memory of the initial one because of a totally different historical context: despite the editorial staff reduced to one, the continuous cuts of the purchase funds and the lack of financial support of the state, the Bulletin of Technical Information resisted heroically until 2003, trying to fulfil as much as possible its mission as a provider of professional documentation and information.

The continuous decline of interest for documentation in general gradually undermined not only the existence of this publication but that of the Centre too, which was dissolved in 2009. In Romania, the decay of the Golden Era of specialized documentation in construction, architecture and town planning at the end of the 1970s paradoxically proclaimed the beginning of another Golden Era, that of Communism.

Published in sITA volume 1 (2013), pp. 149-160.
Download full article: 10_sITA_Manescu.pdf
* * *

Romanian translation:
Documentarea în construcţii, arhitectură şi urbanism
Amintiri dintr-o epocă de aur

Evoluţia arhitecturii şi urbanismului în comunism a fost clar marcată de conjunctura politică, ale cărei orientări sunt şi azi vizibile prin influenţele culturale manifeste la nivelul construcţiilor şi operaţiunilor urbane ale diferitelor etape.

Realismul socialist forţat al anilor 1950, aliniat treptat, în anii de relaxare culturală care au urmat morţii lui Stalin (anii 1960), modelelor arhitecturale şi urbanistice funcţionaliste şi raţionaliste ale modernismului european marcat de conceptele Cartei de la Atena şi congreselor CIAM, apoi dramatica limitare a libertăţii profesionale prin revenirea la o formă de model Stalinist restrictivă, depăşită (după 1971, când Ceauşescu critică public modelul urbanismului liber şi aşa-zisa neglijare de către arhitecţi a valorilor tradiţionale şi a specificului naţional), care se va accentua prin reluarea la nivel legislativ a tuturor temelor urbane, teritoriale şi stilistice ale stalinismului, „Stalinismul post-Stalinist” al deceniului 1970-80 care va restricţiona drastic libertatea de creaţie şi gândirea arhitecţilor – sunt etape reflectate nu doar în arhitectură şi urbanism, ci şi în publicaţiile de specialitate ale vremii.

Dacă există în perioada comunistă şi realizări arhitecturale şi urbanistice de valoare, acest lucru se datorează unui singur element de continuitate: arhitecţii formaţi în perioada interbelică în spiritul artei moderne şi care au avut abilitatea de a transpune şi aplica principiile acesteia într-o conjunctură potrivnică.

În scurta perioadă de liberalizare generală a vieţii, de relaxare culturală şi deschidere către cultura occidentală, de efervescenţă şi emulaţie profesională a anilor 1960-70 s-a construit mult şi multe din realizări au fost notabile. Au fost create începând cu 1957 structuri responsabile cu sistematizarea localităţilor şi cu arhitectura şi proiectarea construcţiilor (institute de proiectare regionale apoi judeţene, direcţii de sistematizare, supervizate de Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii al Consiliului de Miniştri etc.) Eforturile considerabile ale acestor instituţii au fost susţinute din umbră de o serie de structuri dedicate documentării şi informării tehnice de specialitate.

Articolul aduce în discuţie perioada de glorie a documentării în construcţii, arhitectură şi urbanism în primele două decenii post-staliniste (1954-1974), care începe odată cu înfiinţarea în 1954 a Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (şi a unei biblioteci asociate acestuia). Buletinul de Informare Tehnică, publicaţie elaborată de C.D.C.A.S. în colaborare cu un colectiv larg de specialişti din domeniu în perioada 1957-1974, oglindeşte fără echivoc evoluţia arhitecturii şi urbanismului, prin transformările pe care le suferă ca structură, conţinut, arie de provenienţă a surselor bibliografice şi amploare a informaţiilor. Deşi unica publicaţie de documentare şi informare tehnică în domeniul de referinţă, BIT îşi încetează apariţia în 1974, moment ce coincide cu începutul re-Stalinizării ţării şi care prezintă începutul declinului documentării în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului. B.I.T. va încerca o revigorare începând cu 1995, dar va fi o palidă amintire a publicaţiei iniţiale. Va rezista eroic până în 2003, încercând să reia parţial rolul său de documentare-informare în domeniu, cu un colectiv de redacţie de subzistenţă, cu un fond de achiziţii în continuă scădere şi total nesusţinut financiar de către stat.

Interesul din ce în ce mai scăzut pentru documentare a subminat treptat existenţa acestei publicaţii şi însăşi existenţa C.D.C.A.S, desfiinţat în anul 2009. Declinul Epocii de Aur a documentării specializate în construcţii, arhitectură şi urbanism din România la sfârşitul anilor 1970 anunţa o altă Epocă de Aur, cea a comunismului.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 1/2013
Printed in Red.
Architectural Writings during Communism
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)